Chính Sách Hoàn Tiền

Chỉ hoàn tiền trong trường hợp đã được nêu trong trang giới thiệu sản phẩm (Tuỳ từng sản phẩm sẽ có chính sách hoàn tiền riêng, và sẽ có những sản phẩm không có chính sách hoàn tiền).

Ngoại trừ những trường hợp được nêu ra trong trang giới thiệu sản phẩm thì chúng tôi sẽ không giải quyết những trường hợp nào khác.